دستگاه آب مقطر ساز

دستگاه آب مقطر ساز

دستگاه آب مقطر ساز

دیونایزر به دستگاهی اطلاق می شود که به واسطه عبور آب از آن،آب دیونیزه تولید می شود. آب دیونیزه یا یون زدایی شده به صورت ایده آل به آبیاست که فاقد ذارت با بار الکتریکی باشد.یون ها به طور کلی مثبت یا منفی هستند که به ترتیب کاتیون و آنیون نامیده می شوند.

کلیه جامدات محلول در آب شامل کاتیون ها و آنیون ها هستند که بخش قابل توجهی از ناخالصی های داخل آب را شامل می شود. با عبور آب از دستگاه دیونایزر ، یون های آب از آن جدا شده و در نتیجه آب تمیز و خالص از آن حاصل می شود به طور کلی در دستگاهه ای دیونایزر از دو نوع فرآیند جداگانه جهت حذف یون های آنیون و کاتیون استفاده می شود.

این عمل توسط فرآیند تبادل یون صورت می پذیرد که طی آن یون های مثبت با یون هیدروژن و یون های مثبت با یون هیدروکسید جای گزین می شوند و در نتیجه آب خالص حاصل می گردد.

تصویر زیر نمونه دیونایزر ساخته شده در جهان تصفیه است. 

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.