مدیر, نویسنده در گروه مهندسی فلات قاره

دستگاه آب مقطر ساز

دستگاه آب مقطر ساز

دیونایزر به دستگاهی اطلاق می شود که به واسطه عبور آب از آن، آب دیونیزه تولید می شود. آب دیونیزه یا یون زدایی شده به صورت ایده آل به آبی گفته می شود که فاقد ذارت با بار الکتریکی باشد. ...

تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی

تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد شیمیایی فاضلاب از خانه ها،مشاغل، صنعت و هم چنین تخلیه طوفان و رواناب آب باران تشات می گیرد.به طور کلی فاضلاب حدود 99.9درصد وزن از نظر آب با 0.1 درصد باقیمانده مواد ...