تصفیه، فاضلاب، انعقاد،اکتریکی، الکتروکوگولاسیون،فاضلاب نساجی،صنعت

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

در سال های اخیر از روش های الکتروشیمیایی در کاربرد های مختلف تصفیه آب و فاضلاب و حفاظت محیط زیست استفاده شده است.فناوری الکتروشیمیایی نقش مهمی در رویکرد فناوری پاک و به دور از آلودگی دارد.بنابراین این ...