تصفیه،فاضلاب،شیمیایی، نمک زدایی، آمونیوم سولفات، زاچ سفید،زاج سبز، بنتونیت، فیلتر پرس، لجن زدایی، منعقد کننده، انعقاد، حوضچه، ته نشینی

تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی

تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد شیمیایی فاضلاب از خانه ها،مشاغل، صنعت و هم چنین تخلیه طوفان و رواناب آب باران تشات می گیرد.به طور کلی فاضلاب حدود 99.9درصد وزن از نظر آب با 0.1 درصد باقیمانده مواد ...