طراحی، سیستم اسمز معکوس، تصفیه آب،آب، آبیاری، باغ پسته، باغداری،پسته،باغ، کشاورزی، ممبران، اسمز معکوس، صنایع، آب و فاضلاب، شیرین سازی آب، نمکزدایی، فیلتراسیون، پمپ