دسته بندی نشده

دستگاه آب مقطر ساز

دستگاه آب مقطر ساز

دیونایزر به دستگاهی اطلاق می شود که به واسطه عبور آب از آن، آب دیونیزه تولید می شود. آب دیونیزه یا یون زدایی شده به صورت ایده آل به آبی گفته می شود که فاقد ذارت با بار الکتریکی باشد. ...

تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی

تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد شیمیایی فاضلاب از خانه ها،مشاغل، صنعت و هم چنین تخلیه طوفان و رواناب آب باران تشات می گیرد.به طور کلی فاضلاب حدود 99.9درصد وزن از نظر آب با 0.1 درصد باقیمانده مواد ...

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

در سال های اخیر از روش های الکتروشیمیایی در کاربرد های مختلف تصفیه آب و فاضلاب و حفاظت محیط زیست استفاده شده است.فناوری الکتروشیمیایی نقش مهمی در رویکرد فناوری پاک و به دور از آلودگی دارد.بنابراین این ...